Karera | Omställning – nytt jobb
15781
page-template-default,page,page-id-15781,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Omställning – nytt jobb

Tjänster inom omställning

För arbetsgivare
För dig som planerar omställning

Omställning ställer höga krav på ledning, chefer och HR.

En avgörande förutsättning för ett lyckat omställningsarbete är att alla chefer och ledare accepterar den förändring som verksamheten står inför och agerar utifrån detta. Ledning och chefer som har samsyn, är kommunikativa och tydliga i förändringsprocessen har en stark påverkan till ett gott resultat i omställningsarbetet. Det förutsätter en strukturerad process före, under och efter omställning samt bra verktyg för att kunna följa processen finns tillhands.

 

Kritiska delar och frågeställningar:

Inför omställningen

 

 • Vilka är framgångsfaktorerna för att genomföra en omställning för att sänka kostnader, snabbt komma upp i offensivt arbete i hos de som är kvar i organisation och samtidigt fortsatt ses som en attraktiv arbetsgivare för framtiden?
 • Hur förbereder man personalen i organisationen för den kommande förändringen?
 • Vilket stöd erbjuder man medarbetarna för att hjälpa dem att framgångsrikt hitta fram i omställningsprocessen?
 • Är chefer införstådda med vilken strategi som finns, för vad organisationen ska åstadkomma och på vilket sätt?
 • Hur kan man skapa trygghet utifrån organisationens förmåga att implementera omställningsstrategin?
 • Hur väl har organisationen hanterat tidigare omställningar?
 • Hur kan det skapas delaktighet mellan fack och arbetsgivare?

 

Under omställningen

 

 • Finns resurser och rätt kompetens för att på ett bra sätt genomföra ett lyckat omställningsarbete?
 • Har ni en kommunikationsplan för att kunna kommunicera rätt och skapa rätt förväntningar för att skapa den ro som behövs för en bra  process? Har ni verktygen för att genomföra planen?
 • Känner sig cheferna trygga i att på bästa sätt genomföra uppsägningarna?
 • Har ni en trygg och professionell samarbetspartner för omställningsprogram som arbetar med modern omställning?
 • Kommer de som lämnar och de som är kvar att uppfatta er som en fortsatt god arbetsgivare?

 

Efter omställningen

 

 • Hur kommer ni snabbt upp i arbete och hur finner organisationen ny kraft?
 • Hur och vad motiveras kvarvarande chefer och personal?
 • Hur motiveras och utvecklas nyckelpersoner för att stanna kvar i organisationen?

För medarbetare
Vi har en plan för dig som vill gå i program!

Är man i en omställningssituation kan processen att finna ett nytt arbete många gånger upplevas som ensam och framför allt ovan. Vårt upplägg syftar till att skapa struktur och tillhandahålla rätt verktyg för att snabbt och effektivt hitta det nya arbetet. Vanliga funderingar eller frågeställningar i liknande situationer är t.ex. var är jag just nu, vem jag är, vad vill jag, vad kan jag, vart jag ska och hur kommer jag dit.

 

Vad är omställning?

Omställning handlar om att stötta uppsagda medarbetare till att ta nästa steg i yrkeslivet. Ett omställningsprogram är till för dig som individ för att du ska få de bästa förutsättningarna och det stöd du behöver för att komma vidare efter en uppsägning. Du får en coach som du kan dela idéer och tankar med och som hjälper dig att se hur du kan nå ditt mål och vilka vägar som finns dit. Du får också hjälp med att se vilka kunskaper och kompetenser du besitter samt vad dina styrkor är tillsammans med vad du eventuellt har för begränsningar och hur du kan komma runt dessa. Ett omställningsprogram är till för dig och för att du ska få den hjälp just du behöver för att gå vidare.

 

Hur går det till?

Vad kan ett omställningsprogram innehålla?

 

Block 1 – Vem?

 

Mål

Ett klart och tydligt mål med arbetet jag har framför mig.
Motivationsfaktorer för att genomföra arbetet.
Synliggöra en strukturerad väg för att skapa framtidsplaner.

 

Exempel på innehåll
 • Mål och motivation
 • Vem är du idag?
 • Vad behöver du för att fungera och må bra?
 • Självinventering
 • Kartläggning av personlig kompetens
 • Yrkesmässiga värderingar

 

Steg 2 – Vad?

 

Mål

Arbeta fram en tydlig bild av vad dina kompetenser består av utifrån ett jobbsökarperspektiv samt träna på att presentera dessa i tal och skrift.

Arbetsmoment & exempel på innehåll

 

 • Kartlägga av färdigheter
 • Kartläggning av kunskaper
 • Kartläggning av erfarenheter
 • Utbildning, kurser, språk och andra kunskaper
 • Utvecklingsområden
 • Motivation och inspiration
 • När jag är som bäst, hur är jag då?
 • Energitjuvar
 • Fritidsintressen
 • Hur uppfattar andra mig?
 • När jag är som bäst, hur är jag då?

Det här ger också en mycket bra grund till ett kraftfullt CV och en personlig presentation.

 

Steg 3 – Vart?

 

Mål

Att skapa sig en tydlig målbild av vad jag vill uppnå i min yrkeskarriär, samt ha alternativa planer i beredskap för att ev korrigera målbilden.

 

Arbetsmoment & exempel på innehåll
 • Karriärprofilen
 • SWOT
 • Resurs – och kompetensprofilen
 • Ut forska mer om
 • Bransch och intresseinventering
 • Kanaler till nytt jobb
 • Telefonen som verktyg
 • Intervjuträning
 • Kanaler

 

Steg 4 – Hur?

 

Mål

Att staka ut framtiden och skapa sin egen framtid.
Att själv få ange sin egen motivation för att skapa sin egen framtid.

Arbetsmoment & exempel på innehåll

 

 • Handlingsplan
 • Vision
 • Skapa din egen framtid
 • Övergripande mål
 • Olika framtids mål
 • Visualisera din framtid
 • Mål och motivation
 • Blockerande självbilder
 • Hinder
 • Jobbsökarstrategier
 • Alternativa sökvägar
 • Hur kan man jobba med nätverk

Executive outplacement

Karera erbjuder individuellt outplacementstöd för ledare och specialister vid avveckling, övertalighet eller omorganisation. I dagens turbulenta arbetsliv uppstår ofta en situation där man väljer att gå skilda vägar. I den situationen behöver man bearbeta vad som har hänt för att därefter kunna ta sig vidare med ny motivation. Programmet hjälper också till med att minimera förändringarnas negativa påverkan både för individen men också för organisationen. Outplacement tjänsten är en investering i framtiden såväl för medarbetaren som för organisationen och visar en ansvarsfull personalhantering

 

Innehåll
 • krishantering
 • nulägesanalys
 • grundlig kartläggning av individuella resurser
 • styrkor och svagheter, hot och möjligheter
 • personligt ledarskap
 • identifiera drivkrafter och målbilder
 • ta fram en individuell handlingsplan
 • ta fram proffsiga och fackmässiga handlingar och profiler
 • seminarier
 • söka -jobb teknik och träning av olika situationer och förhållningssätt
 • individuell coaching under hela programmet
 • uppföljning och kontakt med headhunters

Executive_outplacement_560 (1)
Kareras processer har slipats under mycket lång tid. Våra konsulter förhåller sig till sitt arbete med den ödmjukhet som arbetet kräver och utnyttjar sina egna arbetslivserfarenheter i processen. Vår kännedom om den svenska arbetsmarknaden utgör ett viktigt komplement i programmet.


Omställning, avveckling och outplacment

 

– Att arbeta med neddragningar och att ställa om organisationen vid förändringar i verksamheten

Vid organisationsförändringar, uppsägningar och neddragningar kan både medarbetaren och arbetsgivaren behöva stöd för att företaget skall behålla effektivitet, målfokus och stämning i organisationen som möjliggör fortsatt produktivitet. Viktigt att tänka på är att arbetsgivarens förmåga att hantera förändringsarbetet stark påverkar kvarvarande organisations motivation, framtidssyn och syn på sina medarbetare. Ofta prövas ledarskapets kärnvärden i en omställnings eller outplacement situation.

För att genomföra förändringar som innebär att personal behöver lämna organisationen är det viktigt att genomföra processen på ett strukturerat, tydligt och informativt sätt.

Karera kan bidra med kunskap och erfarenhet från planering till genomförande av hela omställningsprocessen.

 • Planering av processen.
 • Stöd vid genomförande av processen.
 • Chefsstöd – utbildning och stöd till chefer som ska delta i processen.
 • Driva och forma hela omställningsorganisationer/projekt.
 • Utföra och leverera kompletta eller delar av omställningsprogram till grupper eller individer.
 • Genomföra seminarium till deltagare i omställning t.ex. Ansökningshandlingar CV & Brev, Intervjuträning, Kanaler till nytt jobb, Telefonen som verktyg när jag söker jobb m.m.

 

Outplacement

Enskilda anställda kan också av olika skäl komma i otakt med organisationens mål och därför söka efter en nystart i arbetslivet. För oss är outplacement en process där individen får stöd och vägledning men samtidigt görs medveten om sina val. Individen får hjälp att öka sin självinsikt och att utforma en strategi för sin framtida yrkesinriktning. Processen är individuellt upplagd och bygger på en beprövad metod i olika steg. Vi arbetar med en helhetssyn där varje individ är unik och målet är alltid att hitta en långsiktig lösning.

 

Omställning

Den snabba utvecklingen och höga förändringstakten i dagens företag innebär skiftande behov av kompetens. Därför blir det naturligt att en kompetensväxling sker i företaget. Företag som expanderar och anställer kan samtidigt ha behov av att avveckla personal. Vid större planerade omställningar/förändringar/neddragningar kan vi bistå företag/organisationer i deras avvecklings – förändringsarbete och därmed skapa största möjliga goodwill i en svår situation. Omställning blir för oss att snabbt få de som är i omställningsprocessen i ny lösning.

Med Karera som partner kan ert företag lägga fokus och energi på verksamheten, framtida mål och kvarvarande medarbetare. Medarbetaren som lämnar företaget får professionell vägledning och stöd för att skapa sin framtidsplan, finna sina styrkor och kan lägga fokus på att planlägga vägen till ett nytt arbete.

 

För dig som planerar omställning

Omställning ställer höga krav på ledning, chefer och HR.

En avgörande förutsättning för ett lyckat omställningsarbete är att alla chefer och ledare accepterar den förändring som verksamheten står inför och agerar utifrån detta. Ledning och chefer som har samsyn, är kommunikativa och tydliga i förändringsprocessen har en stark påverkan till ett gott resultat i omställningsarbetet. Det förutsätter en strukturerad process före, under och efter omställning samt bra verktyg för att kunna följa processen finns tillhands.

 

Kritiska delar och frågeställningar:

Inför omställningen
 • Vilka är framgångsfaktorerna för att genomföra en omställning för att sänka kostnader, snabbt komma upp i offensivt arbete i hos de som är kvar i organisation och samtidigt fortsatt ses som en attraktiv arbetsgivare för framtiden?
 • Hur förbereder man personalen i organisationen för den kommande förändringen?
 • Vilket stöd erbjuder man medarbetarna för att hjälpa dem att framgångsrikt hitta fram i omställningsprocessen?
 • Är chefer införstådda med vilken strategi som finns, för vad organisationen ska åstadkomma och på vilket sätt?
 • Hur kan man skapa trygghet utifrån organisationens förmåga att implementera omställningsstrategin?
 • Hur väl har organisationen hanterat tidigare omställningar?
 • Hur kan det skapas delaktighet mellan fack och arbetsgivare?

 

Under omställningen
 • Finns resurser och rätt kompetens för att på ett bra sätt genomföra ett lyckat omställningsarbete?
 • Har ni en kommunikationsplan för att kunna kommunicera rätt och skapa rätt förväntningar för att skapa den ro som behövs för en bra process? Har ni verktygen för att genomföra planen?
 • Känner sig cheferna trygga i att på bästa sätt genomföra uppsägningarna?
 • Har ni en trygg och professionell samarbetspartner för omställningsprogram som arbetar med modern omställning?
 • Kommer de som lämnar och de som är kvar att uppfatta er som en fortsatt god arbetsgivare?

 

Efter omställningen
 • Hur kommer ni snabbt upp i arbete och hur finner organisationen ny kraft?
 • Hur och vad motiveras kvarvarande chefer och personal?
 • Hur motiveras och utvecklas nyckelpersoner för att stanna kvar i organisationen?

 

Vi har en plan för dig som vill gå i program!

Är man i en omställningssituation kan processen att finna ett nytt arbete många gånger upplevas som ensam och framför allt ovan. Vårt upplägg syftar till att skapa struktur och tillhandahålla rätt verktyg för att snabbt och effektivt hitta det nya arbetet. Vanliga funderingar eller frågeställningar i liknande situationer är t.ex. var är jag just nu, vem jag är, vad vill jag, vad kan jag, vart jag ska och hur kommer jag dit.

 

Vad är omställning?

Omställning handlar om att stötta uppsagda medarbetare till att ta nästa steg i yrkeslivet. Ett omställningsprogram är till för dig som individ för att du ska få de bästa förutsättningarna och det stöd du behöver för att komma vidare efter en uppsägning. Du får en coach som du kan dela idéer och tankar med och som hjälper dig att se hur du kan nå ditt mål och vilka vägar som finns dit. Du får också hjälp med att se vilka kunskaper och kompetenser du besitter samt vad dina styrkor är tillsammans med vad du eventuellt har för begränsningar och hur du kan komma runt dessa. Ett omställningsprogram är till för dig och för att du ska få den hjälp just du behöver för att gå vidare.

 

Hur går det till?

Vad kan ett omställningsprogram innehålla?

 

Block 1 – Vem?

 

Mål

Ett klart och tydligt mål med arbetet jag har framför mig.
Motivationsfaktorer för att genomföra arbetet.
Synliggöra en strukturerad väg för att skapa framtidsplaner.

 

Exempel på innehåll
 • Mål och motivation
 • Vem är du idag?
 • Vad behöver du för att fungera och må bra?
 • Självinventering
 • Kartläggning av personlig kompetens
 • Yrkesmässiga värderingar

 

Block 2 – Vad?

 

Mål

Arbeta fram en tydlig bild av vad dina kompetenser består av utifrån ett jobbsökarperspektiv samt träna på att presentera dessa i tal och skrift.

Arbetsmoment & exempel på innehåll

 

 • Kartlägga av färdigheter
 • Kartläggning av kunskaper
 • Kartläggning av erfarenheter
 • Utbildning, kurser, språk och andra kunskaper
 • Utvecklingsområden
 • Motivation och inspiration
 • När jag är som bäst, hur är jag då?
 • Energitjuvar
 • Fritidsintressen
 • Hur uppfattar andra mig?
 • När jag är som bäst, hur är jag då?

Det här ger också en mycket bra grund till ett kraftfullt CV och en personlig presentation.

 

Block 3 – Vart?

 

Mål

Att skapa sig en tydlig målbild av vad jag vill uppnå i min yrkeskarriär, samt ha alternativa planer i beredskap för att ev korrigera målbilden.

 

Arbetsmoment & exempel på innehåll
 • Karriärprofilen
 • SWOT
 • Resurs – och kompetensprofilen
 • Ut forska mer om
 • Bransch och intresseinventering
 • Kanaler till nytt jobb
 • Telefonen som verktyg
 • Intervjuträning
 • Kanaler

 

Block 4 – Hur?

 

Mål

Att staka ut framtiden och skapa sin egen framtid.
Att själv få ange sin egen motivation för att skapa sin egen framtid.

Arbetsmoment & exempel på innehåll

 

 • Handlingsplan
 • Vision
 • Skapa din egen framtid
 • Övergripande mål
 • Olika framtids mål
 • Visualisera din framtid
 • Mål och motivation
 • Blockerande självbilder
 • Hinder
 • Jobbsökarstrategier
 • Alternativa sökvägar
 • Hur kan man jobba med nätverk